Actic delårsrapport kvartal 4 2020 – redovisar vinst, trots coronapandemin

Anders Carlbark

Friskvårdskedjan Actic redovisar ett resultat efter skatt på 7,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-14,0).

Ebitda-resultatet blev 66,4 miljoner kronor (68,3) och rörelseresultatet (ebit) blev 16,6 miljoner kronor (0,2).

Nettoomsättningen uppgick till 166 miljoner kronor (234).

Kommentar från VD Anders Carlbark:
 

Helåret – Bättre marginaler och minskad skuldsättning

2020 var ett händelserikt år för Actic. Effektiviseringsarbetet under 2019 medförde att vi startade året starkt i januari och februari, med tydliga marginalförbättringar. I mars fick sedan året en vändning ingen kunde förutse och vi blev personligen och affärsmässigt utmanade av en pandemi som präglade årets arbete och resultat. Jag är stolt över hur vi har anpassat oss, effektiviserat vår verksamhet och samtidigt tagit stora steg i att utveckla vårt kunderbjudande utifrån de förändrade kundbeteenden vi ser på våra marknader, såväl på kort som lång sikt. Vi har lärt oss mycket under 2020 och framåt ser jag ett modigare, snabbare och mer innovativt Actic. Med en effektiv drift som grund i vårt erbjudande satsar vi nu framåt!

Under året lyckades vi förbättra våra marginaler och minska skuldsättningen kraftigt. Trots att omsättningen för helåret 2020 minskade med 204 Mkr till 748 Mkr låg EBITDA på samma nivå som föregående år och uppgick till 269 Mkr (267). Årets resultat efter skatt uppgick till 8 Mkr (-304) och kassaflödet för helåret uppgick till 59 Mkr, vilket var 104 Mkr bättre än föregående år. Exklusive IFRS 16-effekter är nu nettoskulden nere på 344 Mkr och kvoten för nettoskuld / EBITDA 3,2. När vi gick in i 2020 var dessa 425 Mkr respektive 3,9. Likviditetsberedskapen är därmed fortsatt god med över 144 Mkr i likvida medel och beviljade, men ej utnyttjade, kreditramar därutöver om 77 Mkr.

Fjärde kvartalet – Fortsatt kostnadskontroll

Pandemin fortsatte under det fjärde kvartalet att påverka vår verksamhet kraftigt. Tyskland införde åter regler om att alla bad- och träningsanläggningar hålls stängda, även i Norge fattades liknande beslut och i Sverige avrådde man ifrån att besöka gym samt tillämpade regler om maxantal för besökare i lokalerna. Actic påverkas givetvis negativt av situationen. I Sverige var antalet uppsagda medlemskap något fler än normalt men den stora negativa påverkan är att nyförsäljningen var väsentligt lägre än i det fjärde kvartalet föregående år.

Medlemsbasen, rensat för avvecklade gym, i slutet av kvartalet låg på -13% jämfört med motsvarande period 2019. Den lägre nivån är givetvis en direkt konsekvens av pandemin, men vi känner oss dock trygga i förvissningen om att medlemstillströmningen kommer öka kraftigt när vaccinerings-programmen i de länder vi verkar får fäste och länderna öppnar upp igen.

Utvecklad affärsmodell efter pandemin

Nya arbetsvanor och den digitala utvecklingen gör att sättet vi tränar på ändras i snabb takt. Covid-19 har skyndat på utvecklingen och medför med stor sannolik att fler kommer arbeta hemifrån även efter nuvarande pandemi. Utvecklingen leder till att vardagshälsa, närhet till gym där man bor och möjligheter till social interaktion i samband med träning blir viktigare än tidigare för våra kunder. Den digitala mognaden leder dessutom till att fler och fler börjar sin kundkontakt med oss online och möjliggör nya former av träning. Vi utvecklar därför vår affärsmodell i snabb takt, för att fullt ut möta våra kunders nya behov.

I slutet av det fjärde kvartalet lanserade vi i samtliga länder Actic Anywhere som är vår digitala plattform för träning med allt ifrån PT-online till rådgivning och förvalda träningsprogram. Så här långt har Actic Anywhere haft väldigt positivt mottagande och vi ser stora möjligheter att under 2021 utveckla erbjudandet ytterligare. Vårt utomhusträningskoncept Actic Outdoor Box är fortsatt populärt med fullbokade klasser och som täcker en efterfrågan av belastad träning utomhus. Därför ökar vi under våren även satsningen på utomhusträning med Actic Outdoor Box med ytterligare 20 orter i Sverige, en ort i Norge och en ort i Tyskland.  Ovanstående är bara början på en resa mot ett omnikanal erbjudande som tar sin utgångspunkt i kundernas ändrade preferenser, där träning för allt fler blir en hälsofråga som ska vara en naturlig del i livet där vi befinner oss i vardagen. Vi ska leda den här utvecklingen.

Sist men inte minst vill jag även detta kvartal tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som utförs på alla våra anläggningar. Tillsammans har vi lyckats bidra till att människors hälsa blir bättre genom träning samt varit mycket framgångsrika i att undvika smittspridning genom noggranna rutiner för städning och hygien. Vi har klarat samtliga kontroller som myndigheter utfört på våra svenska anläggningar, vilket vi är stolta över