Actic redovisar svaga siffror för Q2 2019 – arbetar målmedvet vidare med omställning

Träningskedjan Actic arbetar vidare med att effektivisera verksamheten, med målet att öka lönsamheten med 40-50 miljoner kr på årsbasis från första kvartalet 2020. 

Actic Group redovisar för det andra kvartalet 2019 en sänkt nettosättning med 1 procent till 238 (240) Mkr. Rörelseresultat (EBIT) uppgick -1,5 (20,7) Mkr, vilket ger en marginal om -0,6 (8,7) procent.

Resultatet har  påverkats av omställningsarbetet under det andra kvartalet som medfört merkostnader om totalt närmare 12 Mkr avseende bland annat organisationsförändringar och support-kostnader.

”Rörelseresultatet under andra kvartalet är högst otillfredsställande. 
Med målsättning att öka koncernens intjäning med 40-50 Mkr på 
årsbasis arbetar vi vidare med konceptualisering av erbjudandet och 
effektiviseringar av verksamheten. Vidare bevakas underpresterande 
anläggningar och där lönsamhetsmålen långsiktigt inte uppnås sker 
stängning eller avyttring, vilket bedöms ge en resultateffekt om 
12-15 Mkr på årsbasis”
, säger Anders Carlbark, vd och koncernchef för 
Actic Group.

Anders Carlbark

”Trots förvärvet av Asker i början av året, minskade intäkterna under kvartalet med cirka 2 miljoner kronor, vilket bland annat förklaras av avyttringen av Finland samt stängningen av Högdalen, men även av minskade PT-intäkter”, avslutar Anders Carlbark.