Delårsrapport: Actic minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Träningskedjan Actic redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.

Omsättningen sjönk med 34,2 procent till 156,7 miljoner kronor (238,0).

Anläggningarna i Norge samt Tyskland har haft stängt fram till i mitten av juni och Covid har påverkat omsättningen negativt med cirka 73 miljoner kronor.

”Årets andra kvartal är starkt påverkat av COVID-19 där vår ledstjärna har varit att agera ansvarsfullt och följa de rekommendationer respektive lands hälsomyndighet har instruerat oss. Våra medarbetare och medlemmars säkerhet har varit vår högsta prioritet i den givna situationen. För att kunna fortsätta erbjuda våra medlemmar träning har vi därför på kort tid anpassat vårt träningsutbud med en kraftigt ökad volym av utomhusträning samt möjlighet till guidad träning och inspiration genom våra digitala kanaler. Medlemmarnas respons har varit positivt och vi ser en återhämtning i nyförsäljning av medlemskap under slutet av kvartalet”, kommenterar Actics VD, Anders Carlbark.

”Vårt finansiella resultat är starkt påverkat av de konsekvenser Covid-19 medfört där nedstängda anläggningar och ett avvaktande kundintresse för att teckna nya medlemskap är två av huvudfaktorerna. Dock har vi med en stark underliggande kostnadskontroll och snabba proaktiva anpassningar till omständigheterna lyckats parera intäktstappet och skapa ett bättre resultat än vad vi tidigare kommunicerat”, fortsätter Carlbark.

Om den närmaste framtiden säger Anders Carlbark:

”Covid-19 kommer öka hälsomedvetenheten ytterligare och Actic är väl positionerat för en återhämtning. Vi noterar att trafiken till anläggningarna och medlemmarnas engagemang ökar och fokus för det andra halvåret kommer att vara att successivt återta det medlemstapp vi haft i det andra kvartalet.

Inför Q3 bedömer man att bolaget kommer tappa omsättning med cirka 15-20 procent jämfört med föregående år.

”Detta antagande bygger på att nyförsäljningen fortsätter att återhämta sig och att vi gradvis kan få igen en del av de medlemmar vi förlorat i innevarande kvartal. Vi tror även att återhämtningen tar längre tid i mindre orter än i större städer, vilket vi tar höjd för i vår handlingsplan.  De kostnadssänkande aktiviteter vi genomfört innan och under pandemin gör att vi bedömer att vi kan parera intäktstappet med en lägre kostnadsnivå”, avslutar Carlbark.

Andra kvartalet – april till juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 156,7 (238,0) Mkr, en minskning om -34,2 procent
  Covid-19 samt 8 färre anläggningar står för intäktsminskningen
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 5,6 Mkr (15,9), vilket motsvarar en marginal om 3,5 % (6,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,9 Mkr (-1,5)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -22,0 (-10,4) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,38 (-0,66) kronor.

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 386,2 (490,7) Mkr, en minskning om -21,3 procent.
 • EBITDA exklusive IFRS uppgick till 36,1 Mkr (47,5), vilket motsvarar en marginal om 9,3 % (9,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,4 (12,0) Mkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,9 (-10,3) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,19 (-0,65) kronor.