Succé för Twiiks emission inför börsnoteringen

Den 6 maj 2021 avslutades anmälningsperioden i Twiik AB:s emission av units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen tecknades till cirka 34,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,7 procent.

Genom emissionen tillförs Twiik cirka 890 nya aktieägare. Första dag för handel i Twiiks aktier och teckningsoptioner på First North är planerad till den 19 maj 2021.

Anders Gran, Twiiks VD, kommenterar:

Vi är mycket tacksamma för intresset i emissionen och jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna. Kapitaliseringen möjliggör viktiga investeringar inom organisations- och produktutveckling samt en ökning av marknadsföringsaktiviteter, viktiga steg på vår väg att göra bra träning tillgänglig för den breda massan.”

Anders Gran

Förvärv och tilldelning

Emissionen tecknades till totalt cirka 34,3 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,7 procent. Totalt emitteras 657 919 units, vilket motsvarar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1. Den totala emissionslikviden omfattar cirka 16 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK sedan tidigare erhållet brygglån som, tillsammans med kompensation för brygglånet om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas mot units i emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 11 maj 2021. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

När Twiiks emission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till
6 712 876 och aktiekapitalet att uppgå till 3 356 438,00 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 657 919.

Läs hela pressmeddelandet här