Actic kvartal 4 2023 – något lägre omsättning, men förbättrad marginal

Bild: Actic

Friskvårdskedjan Actic redovisar en något lägre omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet, mätt i ebitda, steg dock.

Actics omsättning sjönk till 171,3 miljoner kronor (Kvartal 4 2022: 172,2). Snittintäkten per medlem var 363 kronor (351).

Antalet medlemmar vid periodens slut uppgick till 156 813 (163 569). Antalet träningsanläggningar var 118 (130).

Väsentliga händelser under kvartal 4 2023:

 • Actic rekryterade ny VD, Niklas Johansson, som började sin anställning i slutet av januari 2024
 • Sarah Sjöström presenterades som ny ambassadör för Actic i ett långsiktigt samarbete
 • Actic kommunicerade i november att Leif Nilsen, landschef Norge sagt upp sig och lämnat Actic.

– Vi har arbetat med att optimera anläggningsportföljen genom såväl investeringar som avyttringar, för att stärka våra huvudkluster och förbättra lönsamheten. Det har även gjorts ett gediget arbete att implementera en ny driftsmodell, som har bidragit till ett ökat service- och försäljningsfokus, säger företagets vd Niklas Johansson.

Enligt Johansson har strategin gett resultat.

– Vi har haft en stark medlemsutveckling där vi gjort investeringar tillsammans med en hög kundnöjdhet. Vi ser också att besöken på våra anläggningar har ökat vilket visar att vi har ett starkt erbjudande. Inte minst ser vi positiva resultat i snittantalet medlemmar per anläggning där vi ser en ökning från föregående år med 6 procent, säger Johansson.

Niklas Johansson

Utöver detta har bolaget också arbetat löpande med prisstrategin.

– Prisjusteringar kommer även framåt vara en viktig del för att kompensera inflationen och de generella prisökningar som inflationen bidragit till, säger Johansson.

 • Ebitda-resultatet blev 50,5 miljoner kronor (41,9), med en ebitda-marginal på 29,5 procent (24,3)
 • Ebitda-resultat exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 8,5 miljoner kronor (4,2)
 • Rörelseresultatet blev -26,9 miljoner kronor (-15,6). Resultatet har påverkats av nedskrivningar på cirka 27 miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat var 0,2 miljoner kronor (-15,6)

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen minskade till 678,3 (682,8) miljoner kronor, en minskning om 0,7 procent
 • EBITDA uppgick till 199,6 (179,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 29,4 (26,3) procent
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 43,5 (23,7) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 6,4 (3,5) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,6 (-18,0) miljoner kronor, exkluderat effekt från nedskrivningar uppgick EBIT till 17,6 miljoner kronor
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -37,3 (-51,4) miljoner kronor
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,67 (-2,58) SEK

Svenska chefen slutar

Actic meddelar även att Jens Danerhall, Country Manager Sweden, har sagt upp sig och lämnar bolaget. Jens kommer att finnas kvar i bolaget fram till sommaren och har under sina fyra år inom Actic, arbetat med affärsutveckling och de senaste två åren som Country Manager.