Låt oss skapa en PT-remiss

För folkhälsans bästa. I samtalet mellan ”gymsverige” och ”folkhälsosverige” måste vi lyfta förslaget att införa en PT-remiss (eller liknande).

Låt oss samtala och inte längre ansvarslöst rycka på axlarna och hävda att personliga tränare saknar kunskap och legitimitet för att kunna stötta människor i en hälsofrämjande livsstilsförändring. 

En PT-remiss skulle kunna innebära att specifika resurser viks till människor som hälso/sjukvården har identifierat vara i riskzonen för exempelvis hjärt-kärlsjukdom. En naturlig koppling i detta arbete är när hälso/sjukvården skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR). 

Detta menar hälsovetaren och författaren Henrik Beyer som säger:

FAR på recept kan vara grundstommen

FaR är idag en inarbetad metod som sjukgymnaster och läkare använder för att ordinera fysisk aktivitet med syftet att ersätta/motsvara effekterna av medicinering. Det faktum att FaR recept skrivs ut av läkare gör den auktoritativ, vilket kan vara viktigt för att motivera människor till ett aktivare liv. Dessutom har studier visat att FaR kan öka patienters träningsnivåer. FaR är på många sätt en succéprodukt för att förebygga och behandla sjukdomar och symptom med en hälsofrämjande metod utan risk för biverkningar som kan förekomma vid läkemedelsordinationer. FaR som metod kan stärkas genom att dessutom rekommendera stöttning av personliga tränare, både i form av fysisk träning men även genom hälsorådgivning.

Det finns olika åtgärdsnivåer för sjukdomsförebyggande metoder; enkla råd, rådgivande samtal samt kvalificerat rådgivande samtal. Personliga tränare med lämplig kompetens, i nära samarbete med gym, kan stötta individer i de olika åtgärdsnivåerna. Vissa personliga tränare kan arbeta med generella rekommendationer, eller mer individanpassat med regelrätta rådgivande samtal och andra med upprepade kvalificerade rådgivande samtal som till exempel motiverande samtal. FAR-recept kan vara grundstommen i ett samarbete mellan läkare och klientansvarig personal (med lämplig kompetens) på en träningsanläggning. 

Nya kunskapskrav för en PT

Den som föreskrivit FAR (t.ex. läkaren) är ansvarig för att uppföljning sker så väl som för avgörandet om hälsoutfallet är positivt. Återkoppling till den som förskrivit FAR kan genomföras av klienten eller av klientansvarig efter överenskommelse. Klientansvarig personal kan vara en personlig tränare med lämplig kompetens alternativt en hälsovetare eller hälsopedagog. Detta kräver ofta att gymmens arbetssätt förändras i grunden.

Den traditionella sjukvården menar att det främsta problemet är den personliga tränarens bristfällig kompetens, inte minst för att ta emot klienter med fysisk aktivitet på recept.

Personliga tränare måste arbeta med gällande vetenskapligt baserade metoder när de arbetar med människors hälsa och livsstilsförändring. De måste vara utbildade i grunderna i levnadsvanor som förebygger de vanligaste sjukdomarna. Utbildningsföretag, universitet, folkhögskolor kan utveckla vetenskapligt baserade kurser och utbildningar inom exempelvis sjukdomsförebyggande och motiverande samtal. 

Gym skulle kunna nischa sig genom att fokusera på att arbeta med människor i en livsstilsförändring och arbeta med långsiktigt hållbara hälsosamma levnadsvanor som förebygger sjukdom. När aktörer inom hälsa och sjukvård så väl som friskvårdsbranschen kan samarbeta har vi skapat helt nya förutsättningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Liv kommer att räddas och pengar kommer att sparas så väl som tjänas.