Regeringen initierar två uppdrag för att främja fysisk aktivitet

Regeringen har givit Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten två uppdrag som ska som ska bidra till mer och uppdaterad kunskap inom området fysisk aktivitet, och som kan leda till bättre förutsättningar för ett större fysiskt och psykiskt välbefinnande i befolkningen.

Dessa uppdrag, som har föreslagits av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, kan komma att spela en viktig roll i att bekämpa hälsoproblem relaterade till brist på motion, såsom övervikt, fetma och psykisk ohälsa.

Enligt Socialdepartementet är brist på fysisk aktivitet en betydande faktor bakom många hälsoproblem. För att vända denna oroande trend och främja hälsosamma vanor är det nödvändigt med bättre kunskap och effektiva sätt att vända den negativa folkhälsoutvecklingen i Sverige.

Socialminister Jakob Forssmed kommenterade uppdragen och betonade deras betydelse: ”Brist på fysisk aktivitet är en starkt bidragande orsak till många hälsoproblem, till exempel ökad övervikt och fetma, som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes-typ-2. Vi ser också en koppling till ökad psykisk ohälsa och sämre fysisk hälsa inte minst hos unga. Vi behöver bättre metoder för att gynna hälsosamma vanor och bättre kunskap om behov av styrmedel för att långsiktigt kunna vända den här utvecklingen.”

Viktig satsning

Uppdragen till SBU och Folkhälsomyndigheten markerar en viktig satsning från regeringen för att adressera dessa utmaningar. Genom att samla och analysera uppdaterad kunskap om fysisk aktivitet hoppas man kunna utveckla effektiva strategier och åtgärder för att främja hälsosamma livsstilar och förbättra välbefinnandet i hela befolkningen. Med denna initiativ förväntas Sverige stärka sina insatser för att bekämpa de negativa hälsoeffekterna av bristande motion och främja en hälsosammare framtid för alla medborgare.

SBU får i uppdrag att göra en översyn av området metoder för att främja hälsa med särskilt fokus på fysisk aktivitet och identifiera behovet av nya eller uppdaterade kunskapsunderlag. Det ska röra metoder som används inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att sammanställa beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för bristande fysisk aktivitet samt potentiella besparingar och vinster av ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Enligt kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet saknas i dag en god bild av kostnaderna för bristande fysisk aktivitet i Sverige. Kommittén menar att väl genomförda samhällsekonomiska analyser motivera behovet av styrmedel och visa på hur styrmedel kan utformas.

Båda uppdragen ska senast den 15 februari 2025 redovisas till Socialdepartementet. Folkhälsomyndigheten får för uppdraget använda 500 000 kronor 2024 och SBU får för uppdraget använda 1 000 000 kronor 2024.