Actic Group delårsrapport Q3-2020

Idag släppte Actic Group sin delårsrapport för årets tredje kvartal:

Tredje kvartalet – juli till september 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 196,2 (227,6) Mkr, en minskning om -13,8%
 • EBITDA uppgick till 86,4 (72,5) Mkr, vilket motsvarar en marginal om 44,1% (31,9)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 46,0 Mkr (31,8), vilket motsvarar en marginal om 23,5% (14,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,2 Mkr (-266,1)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 20,2 (-280,2) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 (-17,63) kronor
 • Kassaflödet uppgick till 9,0 (-15,8) Mkr, en förbättring med 24,8 Mkr
 • NetDebt/EBITDA, före effekter från IFRS 16, uppgick till 3,1 ggr och är i linje de med finansiella målen

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 582,3 (718,3) Mkr, en minskning om -18,9%
 • EBITDA uppgick till 202,5 (198,6), vilket motsvarar en marginal om 34,8% (27,6)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 82,1 Mkr (79,1), vilket motsvarar en marginal om 14,1 % (11,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,7 (-254,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 (-290,6) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 (-18,28) kronor
 • Kassaflödet uppgick till 65,2 (-81,2) Mkr, en förbättring om 147,0 Mkr

Kommentar från Actics VD Anders Carlbark:

Starkt resultat och kassaflöde

I det tredje kvartalet 2020 åstadkom vi det högsta resultatet i ett enskilt kvartal någonsin med ett EBITDA om 86 Mkr (46 Mkr exkl. effekter från IFRS 16). Detta trots att nettoomsättningen minskade med -13,8% jämfört med föregående år (jämförbar försäljning -12,1%). Under kvartalet erhöll vi hyresrabatter om 8 Mkr men det förbättrade resultatet förklaras främst av att vi steg för steg effektiviserar verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att förbättra oss inom allt ifrån driften av respektive anläggning till att utveckla träningsutbudet och upprätthålla god kostnadskontroll. Arbetet leder till lägre kostnader för personal, men även inom många andra områden. Vi ser även att den högre effektiviteten kommer att kunna bestå över tid, efter att vi förhoppningsvis lagt pandemin bakom oss.

Vi ser en fortsatt återhämtning i försäljningen av nya medlemskap efter den stora nedgången i det andra kvartalet. Försäljningen ökade stegvis under det tredje kvartalet för att i september ligga på nivå som i september 2019. Sammantaget gjorde det att medlemsbasen, rensat för avvecklade gym, i slutet av kvartalet låg på -9% jämfört med motsvarande period 2019. Samtidigt finns det fortsatt anledning att vara ödmjuk när det gäller utvecklingen framöver.

Vårt kassaflöde i det tredje kvartalet var 25 Mkr högre än föregående år och för januari – september hela 147 Mkr bättre. Därmed uppgår vår kassa till 151 Mkr, vilket är 100 Mkr högre än föregående år. Vår skuldsättningsgrad (NetDebt/EBITDA) ligger nu i linje med våra finansiella mål och uppgår vid kvartalets utgång till 3,1 ggr (exkl. påverkan från IFRS 16)

Fokus på försäljning och förstärkning av kunderbjudande

Med en stabil underliggande styrning av våra kostnader riktar vi nu större fokus på att stärka vårt kunderbjudande för att driva tillväxt samtidigt som vi ökar investeringarna i uppgraderingar av befintliga lönsamma anläggningar. Vi arbetar därutöver med att antal initiativ för att ytterligare bredda vårt erbjudande. Operativt kvarstår försäljning av medlemskap tillsammans med att upprätthålla en säker och hygienisk gymmiljö som vår högsta prioritet.

Actic är väl positionerat för en återhämtning

Covid-19 hhar ökat hälsomedvetenheten ytterligare och Actic är väl positionerat för en fortsatt återhämtning. I det korta perspektivet råder ovisshet relaterat till pandemin men vi har samtidigt visat att vi har förmågan att snabbt anpassa vår verksamhet till en ny situation. På lite längre sikt bedömer vi att återgången till en normaliserad efterfrågan, tillsammans med vår underliggande, förbättrade effektivitet och ett stärkt kunderbjudande kommer fortsätta ge resultat. Vår bedömning är dock att intäkterna under det fjärde kvartalet kommer att minska -10%-15% jämfört med samma period föregående år. Vi gör även bedömningen att EBITDA kommer ligga i nivå med föregående år. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som utförs på alla våra anläggningar. Vi arbetar tillsammans för att bidra till ett hälsosamt liv för våra medlemmar genom träning och råd – något som är ännu viktigare i dessa tider. Tillsammans gör vi därutöver vårt yttersta för att bidra till minskad smittspridning i vårt samhälle genom ökade resurser till städ och hygien med våra medarbetares och medlemmars säkerhet och trygghet högst upp på agendan.