Actic: Rapport andra kvartalet 2023

Nettoomsättningen för Actic uppgick till 168 miljoner kronor (171) medan rörelseresultatet, mätt som ebit, landade på 6,6 miljoner kronor (7,5). Rörelsemarginalen i samma mått skrevs till 3,9 procent, ned från 4,4 procent ett år tidigare.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

  • Actic vann upphandlingen om drift av bad och gym i Grosvad Arena Finspång med övertagande i juli 2023

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult

Portföljoptimering och driftsmodell – fortsatt i fokus:

Actic har under det andra kvartalet fortsatt med arbetet att optimera anläggningsportföljen samt arbetet med att effektivisera vår driftsmodell samtidigt som vi arbetar med att utveckla kundupplevelsen och vårt erbjudande.

Actic vann under maj månad upphandlingen av Grosvad Arena i Finspång, inkluderande en simanläggning, café och gym. Övertagandet skedde från den 1 juli, och där gym och bad öppnade den 7 juli. Actic har efter öppnandet av Finspång totalt tolv anläggningar där vi ansvarar för driften av både bad och gym med egen personal, en så kallad fullserviceanläggning. Våra fullserviceanläggningar är strategiskt viktiga för oss, utifrån perspektiven kunderbjudande och lönsamhet, och vi ser en potential framåt att växa inom denna driftsmodell via kommunernas offentliga upphandlingar av badanläggningar.

Arbetet med att investera i befintlig portfölj fortsätter och under kvartalet återinvigde vi Kristiansborgsbadet i Västerås, som genomgått en betydande renovering utförd av fastighetsägaren. Under sommaren genomför vi en större renovering av gymmet, med nyöppning i början av september.

Vidare har en planläggning av kommande investeringar gjorts under kvartalet, där vår anläggning i Karlstad City kommer att genomgå den största förändringen, tillsammans med gymmet i Kristiansborg. Utöver dessa kommer mindre omfattande renoveringar av både lokal och utrustning att ske på ett antal anläggningar runt om i landet.

Totalt antal anläggningar vid kvartalets utgång uppgick till 123, varav 108 i Sverige och 15 i Norge. Antalet anläggningar föregående år uppgick till 136 och minskningen är ett resultat av arbetet att optimera anläggningsportföljen både gällande geografiskt läge och lönsamhetsmässigt.

Medlemsbasen uppgick per den 30 juni till ca 155 000 medlemmar vilket är färre än motsvarande period föregående år till följd av det minskade antalet anläggningar. Antalet medlemmar per anläggning har fortsatt att öka, i snitt med en ökning om cirka fyra procent, vilket är positivt och en signal om att vårt fokus på driftsmodell och renoveringar av anläggningar ger resultat.

Strategin framåt fokuserar på att fortsätta att utveckla våra anläggningar, både genom investeringar och produkterbjudande. Vi ser även noga över våra kostnader och har initierat en modell för bemanningsoptimering där vi ser möjligheter att genomföra vissa besparingar men samtidigt fortsätta leverera en bra service och engagemang genom våra medarbetare till våra medlemmar.