Hur ser din SWOT-analys ut?

I många år har en En SWOT-analys varit ett enkelt verktyg som kan användas för att utvärdera ditt gyms styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Förkortningen SWOT står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, det vill säga styrkor, svagheter, möjligheter och hot på svenska. En bra liknelse är de listor som många av oss gör med plus- och minuskolumner som beskriver för- och nackdelar inför ett viktigt beslut. En SWOT-analys är egentligen i grunden samma sak. 

Se på din verksamhet från ett örn-perspektiv

Denna analys ska göras varje år och är extremt användbar för att hjälpa till att bestämma framtida marknadsstrategier och om några justeringar måste göras i den operativa delen av din verksamhet. I denna analys är det viktigt att se på din verksamhet från ”ett örn perspektiv”. Ett av huvudsyftena med en SWOT-analys är att kritiskt granska den befintliga strategin för att enklare se nya möjligheter. Samtidigt är det viktigt att konstatera vad man redan är väldigt bra på – ibland är bästa vägen framåt att förbättra det som redan är ens styrka.

I majoriteten av branscher är konkurrensen stenhård. Vill man då växa är tre vägar att gå – öppna upp en ny intäktskälla, exponera ditt befintliga erbjudande mot en ny målgrupp eller genom att utveckla ditt erbjudande med nya unikheter som skapar stora konkurrensfördel. En SWOT-analys kan hjälpa till för att besvara frågor om vilken väg som är den bästa framåt och värdera de starka och svaga sidorna som då uppstår. 

Något att tänka på när du skapar din SWOT-analys är att kolumnerna styrkor och svagheter refererar till saker som är interna för just din verksamhet medan möjligheter och hot berörs av externa faktorer. Styrkor och svagheter är sådant som du kan påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som du oftast inte kan göra något åt.

Involvera ditt team

Vill du ha en engagerad personal måste du involvera dem i företagets vision. Då man ska ta fram de olika komponenterna i en SWOT-analys är det viktigt att det både involverar individ och gruppdiskussioner för att nå fram till en gemensam uppfattning om vad som är viktigt och mindre viktigt. Generaliseringar bör undvikas och istället ska konkreta exempel lyftas fram. Målet är enkelt – att hitta sätt att bättre utnyttja ditt gyms styrkor och förbättra eller eliminera svagheter. Slutresultatet ska förbättra företagets ekonomiska utveckling.

Samla organisationen och sätt igång en riktig ”brainstorming”. Utrusta alla med post-it lappar, sått igång och spåna och kom upp med kloka tankar. Börja med styrkor och svagheter. Gå därefter över till möjligheter och hot. Som avslutning är det bra att gå igenom det som ni kan påverka, nämligen styrkor och svagheter, igen – och prioritera då det som är viktigast. Hela tiden bör en jämförelse med dina största konkurrentrers styrka och svagheter beaktas. När analysen är färdig skall en tidsplan skapas. Genom att involvera hela organisationen och göra målen transperanta för medarbetarna får du det engagemang du söker bland de anställda.

Adressera de rätta frågeställningarna

Nedan ges några exempel på vad som kan förekomma i en mer företagsanknuten SWOT:

Styrkor
De fördelar ni som organisation har i förhållande till andra aktörer i er geografiska närhet. Är ni marknadsledande, har större resurser, bättre kompetens, mer attraktivt läge?

Svagheter
De nackdelar ni som organisation har i förhållande till andra aktörer i er geografiska närhet. Har ni fel prisstruktur, brist på likviditet, behöver ni vara tydligare med er profil, öka er kännedom, förbättra er inskolning av nya medlemmar?

Möjligheter
Vilka möjligheter i omvärlden kan du se i framtiden? Är där en ny högkonjuktur på gång, kan en ny skattesituation öppna upp en ny målgrupp, kommer en ny aktör in på marknaden som du kan bli partner till? 

Hot
Finns det framtida hot som du måste se upp med? Kommer konkurrensen att öka och hur påverkar det, minskar marknaden för att nya alternativ uppstår, kan politiska beslut leda till en ökning av personalkostnaderna?

Resultatet av er SWOT-analys ska leda till en tydlig strategi som utvecklar era styrkor och öppnar upp för nya möjligheter.