Kvartalsrapport: Twiik ökar omsättningen med elva procent under 2023

Twiik fortsätter sin omställning mot positivt kassaflöde. Omsättningen ligger i nivå med kvartal 3 föregående år. Totalt innebär detta att omsättningen ökar med 11 procent för årets första nio månader. Den något lägre tillväxttakten, uppger bolaget, är till stor del hänförligt till Twiiks ökade fokus på produkter med högre marginal framför tillväxt i omsättning.

Det genomsnittliga antalet aktiva användare ökar med 4 procent på årsbasis.

Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 4,7 (4,5) miljoner kronor.

Omsättningen från digitala träningsupplägg och tjänster mot konsument genom plattformen har under kvartalet ökat med 3 procent jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen av Twiiks digitala företagsutmaning TeamBoost under kvartalet var 2 procent lägre än samma kvartal föregående år. Detta är hänförligt till att några av de återkommande större företagsutmaningarna senarelagts och istället genomförs under det fjärde kvartalet. Sett över de tre första kvartalen ligger alltjämt tillväxten på 7 procent jämfört med samma period 2022.

Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades och uppgick till -1,8 (-2,2) miljoner kronor. Förändringen är hänförligt till bolagets ökade fokus på produkter med högre marginal.

Under kvartalet har Twiik fortsatt att utveckla den tekniska plattformen tillsammans med de nya innehållskoncepten Twiik Premium och 100 Days.

– Arbetet med ökat fokus på produkter med större marginal innebär att vår omsättning till lägre grad förväntas bestå av tränares försäljning till konsument och i högre grad av licens- och projektintäkter samt försäljning av egna digitala träningsprodukter. Detta syns dels i att den totala omsättningen ökar marginellt under kvartalet, men också att resultatet förbättras desto mer. Ackumulerat på helåret så har vi minskat rörelseförlusten med 20%, kommenterar VD Anders Gran.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

  • Twiik tecknar avtal med Stadium Group AB, Sveriges största sport- och sportmodekedja. Avtalet, som löper över två år, innebär att samtliga över 3 500 anställda i bolaget kommer att få tillgång till Twiik Premium, digitalt träningsinnehåll och träningscommunity via Twiiks app.
  • Twiik lanserar Twiik Premium, ett abonnemang som ger användaren tillgång till 100-tals digitala träningspass och färdiga träningsupplägg. Träningsabonnemanget, som innehåller flera olika typer av träning, från högintensiv cirkelträning till Yoga och löpning, är skapat för att passa både hemmaträning och träning på gym och vänder sig både till konsumenter och företag.
  • Twiik tecknar avtal med Eleiko AB, leverantör av träningsutrustning och kompletta gym. Avtalet innebär att Eleiko kommer att använda Twiiks plattform för digital träning som en del i sitt erbjudande mot sina företagskunder samt att parterna kan samarbeta gentemot konsumenter.
  • I juli erhöll bolaget lån om totalt ca 2,8 miljoner kronor från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Lånevillkoren är överenskomna på marknadsmässiga villkor och förfallodag är den 15 juli 2024. Bolaget har rätt att återbetala lånen med ränta i förtid.

Framtidstro

– Sammanfattningsvis har det tredje kvartalet på många sätt varit ett kvartal där vi förbereder oss för tillväxt. Vi har ändrat interna strukturer och processer, men också lanserat nya skalbara tjänster som nu kan börja bidra till vår affär. Jag vill tacka mina medarbetare för hårt arbete och Twiiks aktieägare för fortsatt förtroende. Steg för steg tar vi oss framåt och uppåt!, avslutar Anders Gran