Actic delårsrapport 2021 – tuffa röda siffror, men andas ändå optimism inför hösten

Actic Group presenterar idag sin delårsrapport för det första halvåret 2021 – och det speglar en tuff första halva av året. Nettoomsättningen ned med 27,9% och ett negativt rörelseresultat (EBIT) om -51,9 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

  • Cirka 33% av Actics anläggningar var helt eller delvis stängda under perioden pga. Covid-19
  • Anders Carlbark avgick som VD
  • Anna Eskhult tillträdde som tf. VD med stöd av styrelseledamot Olav Thorstad, som tillträdde som Interim Strategy & Operations Director
  • Actic tecknade avtal om förlängning av kreditfaciliteten hos DnB

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult:

– ”Under det andra kvartalet 2021 har restriktionerna kopplat till Covid-19 lättats och möjligheterna för våra medlemmar att återgå till våra gym har långsamt ökat. I Sverige har dock merparten av de kommunala baden varit fortsatt stängda vilket även i det andra kvartalet varit kraftigt negativt för försäljning och besök för de gym vi driver i anslutning till kommunala bad. I Tyskland är sedan slutet av juni samtliga av våra anläggningar åter öppna, om än med fortsatt kraftiga restriktioner. Även i Norge har våra anläggningar kunnat öppna upp under senare delen av kvartalet, vilket är positivt. Totalt sett var 57 av 173, motsvarande 33%, av våra anläggningar, helt eller delvis stängda under kvartalet.

Hon fortsätter:

– ”I Sverige förväntas de kommunala baden öppna i slutet augusti, vilket skulle innebära att samtliga av våra anläggningar åter är i drift. Det skapar en enorm energi i vår organisation och ger oss förutsättningar för återhämtning av medlemsbasen, där vi står fullt rustade att ta emot såväl återvändande medlemmar som nya, med ett starkt erbjudande på samtliga våra arenor. Det är i dagsläget dock svårt att bedöma hur stor effekten av detta blir under det tredje kvartalet då det är sommar och det finns fortsatta restriktioner kring gymbesök.”

Delåret – januari till juni 2021

  • Nettoomsättningen minskade till 278,4 Mkr (386,2), en minskning om -27,9%
  • EBITDA uppgick till 48,8 Mkr (116,0), vilket motsvarar en marginal om 17,5% (30,1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -51,9 Mkr (8,4)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -59,9 Mkr (-18,9)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,77 (-1,19) kronor

Anna Eskhult kommenterar:

– ”Operativt står vi väl rustade inför höstens viktiga period för återhämtning av medlemmar. Uppgraderingen av våra anläggningar fortsätter i planerad takt och satsningen på̊ utomhusträning med Actic Outdoor Box, där vi nu har 23 boxar öppna varav en i Norge, utgör en intressant och uppskattad del av vårt erbjudande. Boxarna har varit en mycket lyckad satsning, med i stort sett fullbokade pass, och vi planerar lansering av ytterligare boxar under kommande kvartal.”

”Den 31 maj tecknade vi avtal om en förlängning av nuvarande kreditfacilitet med DnB till den 31 mars 2023. Villkoren i kreditavtalet är i stort oförändrade, men anpassas delvis under en övergångsperiod med hänsyn till nuvarande marknadssituation. Det ger Actic en kostnadseffektiv finansiering, ökad ekonomisk flexibilitet och en förlängd löptid och ökar möjligheterna till lönsam tillväxt framöver i takt med att smittspridningen minskar.

I slutet av juni tog jag över som tillförordnad vd, efter att Anders Carlbark meddelat att han av familjeskäl önskade sluta för att flytta till hemstaden Göteborg och en ny tjänst. Överlämningen har skett på ett bra sätt tillsammans med ett mycket starkt ledningsteam som jag haft förmånen att arbeta med sedan början av året. Olav Thorstad, styrelsemedlem i Actic och tidigare bland annat Koncernchef för Sats fortsätter tillsammans med mig och övriga ledningsgruppen att implementera vår plan för att snabbt återta vår medlemsbas i takt med att gymmarknaden öppnas upp igen efter Covid-19. 

Olavs erfarenhet som ledare för stora organisationer och gymbranschen specifikt, tillsammans med den djupa kompetens som finns inom Actic, utgör en stark konstellation och ger mycket goda förutsättningar för att genom ökat tempo skapa ytterligare värde i Actic.

Det är med stor  glädje vi ser hur samhället stegvis öppnas upp och den för folkhälsan så viktiga träningen åter blir tillgänglig. Vi står väl förberedda inför hösten med ett erbjudande och organisation som utvecklats och effektiviserats avsevärt under det senaste året.”