Actic kvartalsrapport Q1: Fullt fokus på norden

Bild: Actic

Träningskedjan Actic släppte idag sin rapport för årets första kvartal. Företaget rapporterar om en försiktig intäktsökning om dryga 2% samt ett negativt resultat efter skatt om -15,6 miljoner kronor, en förbättring med nästan 10 miljoner kronor.

Första kvartalet – januari till mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade till 175,2 (2022: 172,0) MSEK, en ökning om 1,9%
  • EBITDA uppgick till 42,1 (32,2) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 24,0 (18,7)%
  • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 4,5 (-7,9) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 2,6 (-4,6)%
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,9 (-15,0) MSEK
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -15,6 (-25,3) MSEK
  • Antal anläggningar: 127 stycken (varav 111 i Sverige). 141 stycken samma period 2022.
  • Antal medlemmar: 163 000 stycken (173 000 st)

Väsentliga händelser under det första kvartalet

  • Actic offentliggjorde den 17 mars försäljningen av samtliga aktier i dotterbolaget Actic Fitness GmbH till Injoy Quality GmbH. Försäljningen slutfördes per den 30 mars
  • Actic sålde två anläggningar i Nordnorge som ett led i portföljoptimeringsarbetet

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult

Inledning på året har börjat positivt i bemärkelsen att vi ser en hög besöksstatistik på våra anläggningar, vilket innebär en positiv energi och det är härligt att se våra medlemmar fullt i gång i träning igen!

Den största händelsen för bolaget under kvartalet är försäljningen av den tyska verksamheten genom avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Actic Fitness GmbH. Som kommunicerats är försäljningen en möjlighet att fullt ut fokusera på det som är Actics kärnmarknader, Sverige och Norge. Vi ser större synergier och likheter mellan dessa marknader jämfört mot den tyska, där både förutsättningar och konsumentbeteende skiljer sig åt. Försäljningen förbättrar möjligheterna att investera i och att utveckla våra anläggningar och produkterbjudande där vi är som starkast.

Försäljningen genomfördes i slutet av mars och har under kvartalet inbringat ca 28 MSEK före transaktionskostnader. Större delen av köpeskillingen kommer under året och en mindre del utgör en earnout-modell som utfaller 2024. Under det andra kvartalet kommer transaktionen att slutföras rent operationellt, med överlåtelser av avtal, system etc.

Resultatmässigt har det första kvartalet varit ett tufft kvartal, där vi har fått jobba hårt med nyförsäljning då det är tydligt att marknaden har påverkats av den makroekonomiska situationen i samhället. Vidare slår inflationseffekten sedan årsskiftet fullt på hyreskostnaderna och även övriga driftskostnader påverkas av generellt ökade priser.

Portföljoptimering pågår

Under kvartalet har två anläggningar i Alta, respektive Harstad i Norge sålts. Anläggningarna såldes på grund av sin geografiska placering utan synergier med övriga anläggningar. Vidare har en anläggning stängt i Sverige. Totalt antal anläggningar vid kvartalets utgång uppgick således till 127, varav 111 i Sverige. Antalet anläggningar föregående år uppgick till 141 och minskningen är ett fortsatt arbete att optimera anläggningsportföljen både gällande geografiskt läge och lönsamhetsmässigt.

Medlemsbasen uppgick per den 31 mars till ca 163 000 medlemmar vilket är färre än motsvarande period föregående år, men antal medlemmar per anläggning har fortsatt att öka, i snitt med en ökning om cirka fyra procent, vilket är positivt.

Fokus för kommande perioder är ett fortsatt arbete med att investera i, och utveckla våra anläggningar, både till utseende, produkterbjudande och optimering av driftsmodellen. Vi kommer även att noga följa kostnadsutvecklingen och se över möjligheter att ytterligare optimera driften på våra anläggningar för att på bästa sätt möta den utmanande omvärldssituationen.

Negativ börsutveckling

Bolagets aktie handlas i skrivande stund för dryga 4,50 kronor, vid samma dag för ett år sedan handlades aktien för 9,76 kronor, mer än en halvering av värdet på ett drygt år.

Läs hela rapporten här.