Actic stuvar om i organisationen och planerar genomföra nyemission

Actic Groups styrelse har fattat beslut om en omorganisation i verksamheten samt kallat aktieägarna till en extra bolagsstämma, planerad att hållas den 9 mars 2022, för att besluta om att genomföra en företrädesemission till Bolagets befintliga aktieägare om cirka 52 miljoner kronor.

Den nya organisationsstrukturen blir landsbaserad och följer företagets nya strategi som innebär ett ökat fokus på drift och lokala marknadsförutsättningar. Actic uppger i ett pressmeddelande att målsättningen är att förändringen ska frigöra cirka 30 miljoner kronor på årsbasis för investeringar i Actics verksamhet för att öka kundnöjdhet och konkurrenskraft.

Actics nya koncernledning kommer bestå av tf VD Anna Eskhult, arbetande ordförande Olav Johan Thorstad samt landscheferna för Sverige, Norge och Tyskland. Den nya organisationen planeras träda i kraft den 1 april 2022.

– ”Under de senaste sex månaderna har vi reviderat vår strategi och ser stor potential i att stärka tillväxten i våra lokala enheter genom uppgraderingar och utveckling av produktutbudet. Vidare ser vi att förutsättningarna skiljer sig kraftigt mellan våra respektive marknader, vilket gör det fördelaktigt att ersätta nuvarande koncernmodell med effektiva och lokalt anpassade organisationer på varje enskild marknad. Kombinationen av lägre total administrationskostnad och den idag kommunicerade nyemissionen innebär att vi skapar utmärkta förutsättningar för att utveckla den operativa verksamheten utifrån respektive marknadsförutsättningar och därmed att öka konkurrenskraften och tillväxttakten”, kommenterar styrelseordförande Olav Johan Thorstad.

Anna Eskhult

– ”Hela organisationen har under det senaste åren jobbat hårt med att utveckla vårt totala kunderbjudande. När pandemin förhoppningsvis nu avtar är det helt avgörande att vi använder all vår kraft för att verkligen nå ut till våra medlemmar och genomföra planerade uppgraderingar på våra gym. Det är på gymmet som striden står och det är därför viktigt att vi utvecklar organisationen och processer för att ytterligare höja kvaliteten för våra kunder. Jag har förståelse för att denna förändring kan komma att bli tuff för de som berörs av detta, men det är också en stor möjlighet för Actic som bolag och våra medarbetare”, kommenterar tf VD Anna Eskhult.

Nyemission ska finansiera tillväxt

Företrädesemissionen ämnar i huvudsak stärka Actics balansräkning samt finansiera investeringar för tillväxt på Actics marknader.

Actic uppger följande bakgrund och motiv till emissionen:

”Actic har under de senaste åren investerat i att bygga en plattform för att professionalisera Bolaget, bland annat genom ett gemensamt IT-system, digitaliserat kunderbjudande och utvecklade kundanpassade koncept. Under pandemin har dock såväl den övriga gymbranschen som Actic drabbats av intäktsbortfall och låg lönsamhet, vilket för Actics del lett till en finansiell situation som inte i tillräcklig grad stöttar Bolagets strategi för att skapa lönsam tillväxt i takt med att pandemin avtar och Actics verksamt öppnar upp. Styrelsen gör bedömningen att Actic har goda förutsättningar att utveckla verksamheten på sina marknader förutsatt att balansräkningen stärks och att en långsiktig finansiering åstadkoms.”