Actic kvartalsrapport Q1 2022 – ett kvartal i förändring

Det har varit en händelserik inledning på det nya året för friskvårdskedjan Actic som genomfört eller påbörjat ett flertal initiativ under det första kvartalet.

Företaget har under kvartalet kommunicerat och genomfört en betydande organisationsförändring. Detta har inneburit att företaget har gått från en organisationsstruktur med koncernövergripande funktioner på ledningsnivå till en organisationsstruktur där landschef för respektive marknad blir en del i koncernledningen och får ett utökat och tydligare beslutsmandat. Strukturen är tänkt att bidra till att utveckla respektive marknad efter dess lokala förutsättningar och skapa en effektivare beslutsmodell för att möjliggöra ett högt tempo och framdrift i de initiativ som drivs. Kostnaden för omorganisationen har belastat det första kvartalet och uppgår till ca 13 mkr.

– ”Självklart är en omorganisation en jobbig process där många ambitiösa och duktiga medarbetare har påverkats, men givet det läge som en lång period av Covid-19 pandemin har försatt bolaget i, var detta tuffa beslut nödvändigt att ta”, kommenterar Anna Eskhult,  tf. VD Actic Group.

Väsentliga händelser under det första kvartalet

  • Medlemsbasen ökade under kvartalet med ca 7 000 (-15 000) nya medlemmar
  • Extra bolagsstämma i mars beslutade om en fullt garanterad företrädesemission vilken kommer tillföra bolaget ca 52,4 MSEK
  • En organisationsförändring har genomförts med start för ny organisation den 1 april
  • Jens Danerhall antar rollen som ny landschef i Sverige och Leif Nilsen antar rollen som ny landschef i Norge
  • Extra bolagsstämma i februari beslutade om Olav Thorstad som ny styrelseordförande och Johan Ahldin som ny styrelseledamot
  • Actic tecknade i februari ett nytt långfristigt finansieringsavtal med DNB
  • Fortsatta Covid-19 restriktioner påverkade verksamheten negativt, främst i Tyskland

Som ett led i bolagets förändringsprocess har strategin omvärderats. Fokus kommer i större utsträckning än tidigare ligga i att investera i befintliga anläggningar för att utveckla affären och produkterbjudandet. Genom den pågående företrädesemissionen, som under maj/juni månad kommer att tillföra bolaget cirka 50 mkr, får ges bolaget goda möjligheter att genomföra investeringsinitiativ anpassade för respektive marknad. Actic uppger att de bland annat initierat ett ambitiöst uppgraderingsprogram för anläggningar i sina huvudkluster med start i det andra kvartalet.

Resultatmässigt innebar det första kvartalet en ökning av nettoomsättning med 34 procent till 188,0 (140,2) MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet har samtliga nordiska anläggningar kunna hålla öppet och från den 9 februari helt utan restriktioner. Företagets tyska anläggningar har varit öppna, men med fortsatt tuffa Covid-19 restriktioner under hela kvartalet och därtill höga smittotal i samhället. EBITDA uppgick till 34,3 (27,9) MSEK, där effekten av omstruktureringskostnader uppgår till ca -13 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -27,2 (-26,4) MSEK och kassaflödet under kvartalet uppgick till 13,1 (-14,9) MSEK. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 45,5 (129,6) MSEK.

Medlemsbasen fortsätter att återbyggas och uppgick per den 31 mars till ca 191 000 medlemmar vilket innebar en ökning om ca 7000 medlemmar, motsvarande ca 4 procent, under kvartalet och ca 20 000 fler medlemmar än motsvarande kvartal föregående år. Den positiva medlemsutvecklingen tillsammans med den kostnadsminskningseffekt som organisationsförändringen kommer att bidra med, ser bolaget goda möjligheter till lönsam tillväxt framöver.