Q4 blev ett förlustkvartal för Actic

Actic redovisar ett resultat efter skatt på -29,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Nettoomsättningen uppgick till 188 miljoner kronor (166). Försäljningstillväxten var 13,1 procent. Rörelseresultatet blev -8,8 miljoner kronor (16,6).

Företaget uppger att de trots ett tufft år resultatmässigt under hösten vuxit medlemsbasen vilket ger en stor tilltro till framtiden. Med en tydliggjord strategi menar de att det finns goda förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet.

Fjärde kvartalet – oktober till december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 187,5 (165,8) MSEK, en ökning om 13,1 %
 • Totala rörelsekostnaderna ökade med 51,6 MSEK till -208,9 (-157,3) MSEK
 • EBITDA uppgick till 46,1 (66,4) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 24,6 (40,1) %
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 2,9 (25,8) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 1,5 (15,6) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,8 (16,6) MSEK
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -29,3 (7,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,84 (0,44) SEK

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Positiv medlemsutveckling under kvartalet med ca 11 000 (-12 000) nya medlemmar
 • Effekt av Covid under andra halvan av kvartalet genom återinförda restriktioner i Sverige och Norge, bla genom begränsningar i antalet deltagare i gruppträningspass
 • Fortsatta restriktioner i Tyskland, med krav på Covid-bevis, samt i vissa regioner krav på negativt PCR-test för att få tillträde till anläggningen

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 629,2 (748,1) MSEK, en minskning om 15,9 %
 • EBITDA uppgick till 152,5 (268,9) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 24,2 (35,9) %
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till -12,2 (107,9) MSEK, vilket motsvarar en marginal om -1,9 (14,4) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,1 (58,3) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -94,1 (8,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,92 (0,52) SEK

Tillförordnad VD Anna Eskhult kommenterar helåret 2021:

”Året 2021 har varit ytterligare ett år där pandemin påverkat oss i hög grad. Under första halvåret var vi hårt drabbade då en stor mängd anläggningar tvingades stänga men under hösten kunde vi se ljuset i tunneln med återgång till en verksamhet utan restriktioner och med full drift. Hela organisationen lade under hösten stor kraft och energi för att återuppbygga medlemsbasen och vi såg tydliga positiva signaler med fin medlemstillväxt och en ökad aktivitet ute på våra anläggningar. I slutet av året bröts den trenden som en följd av ökade restriktioner och vi fick inte det avslut i december månad som vi hoppats på. Summerar vi andra halvåret 2021 ökade medlemsbasen med 10% och året avslutades med totalt cirka 184 000 medlemmar. Årets förändring i medlemsbas uppgick till -1%.”

Anna Eskhult

”Resultatmässigt har effekten av den långvariga pandemin påverkat oss i hög utsträckning. Trots effektiviseringar i driften och god kostnadskontroll kan konstateras att den effekt som pandemin haft på vår medlemsbas och våra intäkter, har inneburit att resultatet kraftigt försämrats. Omsättningen för helåret minskade med 119 MSEK till 629 MSEK (748 MSEK). EBITDA uppgick 153 MSEK (269 MSEK) och resultat efter skatt uppgick till -94 MSEK. Kassaflödet för helåret uppgick till -112 MSEK och likvida medel uppgick vid årets slut till 32 MSEK. I tillägg till tillgängliga likvida medel fanns beviljade men ej utnyttjade kreditramar om 37 MSEK.”

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Actic Group AB avser genomföra en organisationsförändring och övergå till en landsbaserad organisationsstruktur för att öka fokus på lokala marknadsförutsättningar och minska kostnaderna.
 • Organisationsförändringen beräknas frigöra ca 30 MSEK på årsbasis för investeringar i verksamheten
 • Actic avser att genomföra en företrädesemission, vilken beräknas tillföra bolaget ca 52 MSEK och är fullt garanterad av bolagets större ägare
 • Actic har tecknat ett refinansieringsavtal med bolagets bank DNB, villkorat genomförandet av emissionen