Få medelålders rör sig högintensivt visar unik kartläggning av det fysiska aktivitetsmönstret

Medelålders svenskar ägnar i genomsnitt endast 0,1 procent av sin vakna tid åt sådan fysisk aktivitet som klassas som högintensiv. Det motsvarar mindre än fem minuter varje dag. Samtidigt är de stillasittande mer än hälften av sin vakna dag, i genomsnitt åtta timmar. Det visar en unik kartläggning från befolkningsstudien SCAPIS som är Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning.

– ”Vi förväntade oss låga nivåer av högintensiv fysisk aktivitet, men detta är ändå en anmärkningsvärt låg siffra, och dessutom var det mer än var femte deltagare som inte hade någon högintensiv fysisk aktivitet alls under dagen. Resultatet visar också att det är stora variationer mellan individer hur man sitter och rör sig”, säger Elin Ekblom Bak, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Under en veckas tid fick SCAPIS-deltagarna bära en rörelsemätare, så kallad accelerometer, med syfte att studera hur mycket de satt och rörde sig i låg, måttlig och hög intensitet under dagen. Detta för att i framtiden mer precist kunna bedöma risk för hjärt-kärlsjukdom och bättre upplevd och generell hälsa.

I SCAPIS-studien har 30 000 svenskar i åldern 50 – 64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar och av dem var det totalt 27 890 studiedeltagare som bar accelerometern. Ett så stort material har gett forskarna möjlighet att identifiera olika undergrupper. Tre grupper utmärkte sig enligt följande:

Att ha mycket stillasittande, men också högre nivåer av högintensiv fysisk aktivitet;

  • Män
  • Universitetsutbildade
  • Deltagare med god ekonomisk buffert
  • Födda i Sverige
  • Deltagare med stillasittande eller lätt fysiskt arbete

Att ha mycket stillasittande, och också lite övrig fysisk aktivitet (alla intensitetsnivåer);

  • Deltagare med högt BMI (>25, >30, samt >35)
  • Deltagare med en eller flera av följande sjukdomar; hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och/eller reumatisk sjukdom.

Året-runt aktiva pendlare

  • Året-runt aktiva arbetspendlare (gång eller cykel) hade ett generellt mer aktivt rörelsemönster med mindre stillasittande och mer måttlig eller högintensiv fysisk aktivitet.

– ”Vi tror att denna studie med högupplöst data kommer att bli ett viktigt referensmaterial för såväl kommande interventioner som forskning. Vårt nästa steg blir bland annat att studera kopplingar mellan det fysiska aktivitetsmönstret och plack i kranskärl respektive halskärl, som finns så fint avbildat i SCAPIS. Denna kombination av material är helt unik i världen”, förklarar Elin Ekblom Bak.

– ”Den här studien bygger på uppmätt fysisk aktivitet och stillasittande och inte på självrapporterad data. Studien blir därmed ett viktigt steg på vägen mot att bättre förstå vilka undergrupper som kan vara i störst behov av interventioner för att förebygga ohälsa, vilket är ett av de övergripande målen med SCAPIS”, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Här hittar du hela studien.