Uppköp och ökad kundlojalitet drev tillväxt för Actic under 2017

I ett pressmeddelande meddelar gymkedjan Actic att företaget under 2017 ökade sin omsättning med 10% (881 miljoner SEK), primärt drivet av uppköp av träningsanläggningar (bland annat MåBättre-kedjan).

Actic meddelar att den organiska tillväxten låg på cirka 3%, där fokus på tilläggstjänster och nyetableringar bidrog starkt. Samtidigt har snittintäkten per medlem ökat med 8% till 339 SEK/månad (2016: 314 kr/mån), där ökad försäljning av personlig träning uppges som viktig orsak. Medlemsbasen hos kedjan växte från 210 000 till 225 000 stycken.

”Marginalen under årets sista kvartal var inte tillfredsställande, vilket till viss del kan förklaras av kostnader som uppstod i och med den ökade uppköpstakten. Vi arbetar för att effektivisera verksamheten och minska kostnadsbasen på central- och lokal nivå. Vi går in i 2018 med en lägre kostnadsmassa än 2017 och kommer fortsatt arbeta vidare med denna fråga”, säger Christer Zaar, VD Actic Group.

Actics EBITDA uppgick till 144 miljoner (2016:141) SEK, vilket ger en marginal om 16.4% (2016: 17.6). En svag utveckling i Norge, kombinerat med investeringar i produkt-/tjänsteutbud, nyetableringar, ökade kostnader för supportfunktioner som krävs för ett börsnoterat bolag samt en snabbare nyetableringstakt anges som orsaker till att marginalen sjunkit jämfört med året innan.