WHO: Fetma och övervikt orsak till 1,2 miljoner förtida dödsfall i Europa årligen!

Enligt Världshälsoorganisationens nyligen släppta forskningsstudie, WHO European Regional Obesity Report 2022, är en tredjedel av barnen och nästan två tredjedelar av de vuxna i Europa överviktiga.

Forskningen fann att fetma orsakar 1,2 miljoner dödsfall varje år i WHO:s 53 medlemsländer i Europa.

Forskare registrerade en minskning av fysisk aktivitetsnivåer under pandemin, tillsammans med ett ökat intag av fet, sockerhaltig och salt mat, men även om fetmanivåerna förstärktes av pandemin, ligger deras orsaker invävda långt djupare i samhället.

Rapporten syftar till att belysa de beteendeförändringar som behövs för att övervinna det globala fetmaproblemet genom att identifiera interventioner som fysisk aktivitet, utbildning och kost.

– ”Fetma utgör en ökande utmaning i Europa, med vart tredje barn i skolåldern, var fjärde tonåring och nästan 60 procent av den vuxna befolkningen som nu lever med övervikt eller fetma”, förklarar Dr Hans Henri Kluge, WHO:s regionala chef för Europa.

– ”Höjt kroppsmassaindex (BMI) är en viktig riskfaktor för icke-smittsamma sjukdomar, inklusive cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.”

Som svar på allmän utbredd kritik om att BMI – som enbart baseras på någons längd och vikt – är vilseledande, erkändes det att ”det finns begränsningar för användningen av BMI som det enda måttet” för att definiera fetma. I rapporten noterades andra mätvärden som skulle kunna användas i framtiden. Dessa inkluderar midjeomkrets, midje-till-längd-förhållande, kroppsfettindex (BAI) och kroppsformindex (BSI).

Studien tar en närmare titt på hur vår moderna miljö driver fetmaepidemin genom att undersöka sambanden mellan mat och fysisk aktivitet, och de sociokulturella, fysiska, ekonomiska och politiska faktorerna som påverkar maten som invånarna i medlemsländerna äter, tillsammans med deras nivå av fysisk aktivitet. Onlinespel och digital marknadsföring av ohälsosamma livsmedel lyfts fram som problemområden.

Fetma kopplas till minst 13 olika typer av cancer, inklusive bröst-, lever- och äggscancer, och Dr Nina Berdzuli, chef för avdelningen för nationella hälsoprogram vid WHO Europa, betonar vikten av att uppmuntra hälsosamma livsstilar och ökade fysisk aktivitetsnivåer.

Enligt rapportens resultat finns det obestridliga bevis för att ett tidigt intag av bra kost och fysisk aktivitet är avgörande för att förbättra framtiden för global hälsa.

Dr Francesco Branca, chef för avdelningen för nutrition för hälsa och utveckling, tror inte att WHO:s Hållbarhetsutvecklingsmål 2 (”Achieve Zero Hunger” och ”Improve Nutrition”) och Hållbarhetsutvecklingsmål 3 (’Ensuring Healthy Lifestyles’ och ’Promoting Wellbeing’ ’) kommer att uppnås om samhället fortsätter på samma väg.

För tonåringar visar data att färre än 20 procent följer rekommendationer om fysisk aktivitet och nästan 50 procent inte äter frukt eller grönsaker. Rapporten menar att inget enskilt ”ingripande” kan minska spridningen av fetma, men beskriver en rad insatser och potentiella policyområden som skulle kunna minska fetmanivåerna genom kost, utbildning och fysisk aktivitet.

Rekommendationer för fysisk aktivitet inkluderar tillhandahållande av fysisk aktivitetsrådgivning och remisser som en del av hälso- och sjukvårdstjänster, säker tillgång till öppna ytor och främjande av fysisk aktivitet genom träningsgrupper och idrottsföreningar/klubbar.

Kvaliteten på skolgymnastiken, faciliteter och program i skolor samt tillgången till fysiska aktivitetsprogram/initiativ på arbetsplatserna lyftes särskilt fram.

– ”Jag är hoppfull att vi kan förändra den negativa överviktstrenden i Europa genom att skapa miljöer som är mer möjliggörande, främja investeringar i hälsa, utveckla starka och motståndskraftiga hälsosystem och innovationer för bättre hälsa och förbättrad hälsostyrning”, avslutar Kluge.

Läs rapporten här!