Fuud ansöker om konkurs

Fuuds styrelse har idag beslutat att lämna in en ansökan till Solna Tingsrätt om att försätta bolaget i konkurs. Konkursansökan planeras att lämnas in idag 24 oktober 2022. Orsaken är att bolaget inte har lyckats lösa en ansträngd ekonomisk situation.

Företaget uppger i ett pressmeddelande att bolagets styrelse, ledning och samarbetspartners under en längre period har arbetat intensivt med att lösa Fuuds utmaningar för att säkra bolagets framtid. Flera diskussioner har förts med stora branschaktörer och investerare kring potentiella uppköp och samgåenden. Två av dessa diskussioner har under en period varit långtgående, men sedan nyligen har de avslutats utan att en lösning har kunnat skapas.

Därutöver har flertalet diskussioner och förhandlingar kring finansiering förts med både nuvarande storägare och externa investerare. I det börsklimat som råder har bolaget haft stora svårigheter med att attrahera det kapital som behövts för att säkra bolagets långsiktiga överlevnad.

Bolagets styrelse och ledning har sedan Fuuds grundande byggt en organisation för att skapa stark tillväxt. Trots viktiga framgångar i form av produktlistningar hos centrala kundkedjor, lyckade varumärkeslanseringar och kampanjer samt tillväxt i prioriterade kategorier så har inte omsättningsmålen kunnat nås enligt tidsplan. Under de senaste månaderna har bolaget genomfört en större omorganisation med en minskning av antalet anställda med 15 heltidstjänster som följd. Detta, i kombination med andra besparingsåtgärder, har dock inte haft tillräcklig stor effekt för att kortsiktigt kunna ta Fuud till ett positivt kassaflöde.

”Under Fuuds resa har vi inte lyckats attrahera de större kapitalbehov som hade behövts för att verkligen sätta våra varumärken på kartan. Det känns tufft att vi nu kommit till denna kritiska punkt att behöva lämna in konkursansökan. Vi har fortfarande flertalet starka tillgångar i bolaget, och jag både hoppas och tror att våra varumärken kommer att kunna blomstra i en annan regi utanför Fuud-miljön. Mina tankar går till vår personal, våra aktieägare och andra intressenter som trott på oss och stöttat oss under resan”, kommenterar Peter Blom, VD Fuud.

Den 28 mars 2022 ingick Fuud avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Foodbox. Den initiala köpeskillingen för förvärvet av Foodbox landade på 24,75 MSEK, varav cirka två tredjedelar av beloppet betalades med nyemitterade aktier i Fuud AB, resterande kontant.