Ny studie från GIH: God kondition minskar risk för allvarlig covid-19

I den hittills största studien har forskare på GIH påvisat att personer med god kondition och hälsosamma levnadsvanor i vuxen ålder har koppling till lägre risk för att insjukna i allvarlig covid-19.

”Intressant var att låg kondition, högt BMI och rökning förklarade en stor del av den överrisk för allvarlig covid-19 som sågs hos personer i mer socioekonomiskt utsatta grupper”, säger docent Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna.

Studien är baserad på närmare 280 000 män och kvinnor i åldrarna 18–80 år som mellan åren 1992 och 2020 genomfört en Hälsoprofilbedömning. Den omfattar ett konditionstest på cykel, mätning av vikt, längd, midjemått och blodtryck. De svarade dessutom på frågor om levnadsvanor och hälsoupplevelser.

Resultaten visade att låg kondition, högt BMI och högt midjemått innebar två till tre gånger högre risk för att insjukna i allvarlig covid-19. Hög stress ökade risken med 36 procent, medan daglig rökning var kopplad till en lägre risk. Deltagare som insjuknade i allvarlig covid-19 (slutenvård jämfört med intensivvård jämfört med död) hade en stegvis lägre kondition, ett högre BMI samt fler tidigare kroniska sjukdomar.

”Att god kondition är kopplad till minskad risk för allvarlig covid-19 hos personer med fetma och högt blodtryck stämmer överens med den forskning som finns på andra sjukdomsutfall, som hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer”, säger Amanda Lönn, studiens sisteförfattare.

Ett intressant resultat var att låg kondition, högt BMI och rökning förklarade en stor del av den överrisk att insjukna av allvarlig covid-19 som kunde ses hos socioekonomiskt utsatta grupper, det vill säga de med låg utbildning, låg inkomst och arbetaryrken.

”Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer”, säger Elin Ekblom Bak.

I ytterligare en studie från forskargruppen vid GIH har man undersökt hur kombinationen av kondition och BMI har förändrats sedan mitten av 1990-talet. Resultaten visar att andelen med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats, från 2,1 procent till 5,3 procent. Dessutom har kombinationen av hög kondition och normalvikt minskat från 13,2 procent till 9,3 procent.

– ”Dessa resultat belyser det akuta behovet av brett förebyggande arbete för att öka den fysiska aktiviteten, och därmed den framtida motståndskraften för såväl viruspandemier som vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar”, fortsätter Elin Ekblom Bak.

”Studien är ännu ett bevis på konditionens betydelse för hälsan och hur viktigt det är att testa kondition. Det är mycket glädjande att HPI-gruppens forskning med vår unika data kan visa nya samband och kunskaper som efterfrågas också internationellt”, säger Peter Wallin, vd vid HPI.

Läs artikeln som finns fritt tillgänglig här.