Twiik:s bokslut 2022: Fortsatt tillväxt och strävan mot lönsamhet

Twiik, som utvecklar digitala lösningar för tränare och gym, rapporterade för årets sista kvartal 2022 in en ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Totalt steg bolagets omsättning under det fjärde kvartalet med 60% jämfört med samma period föregående år och för helåret 2022 steg omsättningen med 36% jämfört med 2021.

”Hösten har på många sätt varit en prövning för både konsumenter och de som driver gym och träningsanläggningar med brant stigande kostnader och hög oförutsägbarhet. Trots oroliga tider har vi fortsatt växa och utökat vår kundbas samtidigt som vi på många sätt också har fördjupat våra existerande kundrelationer genom ytterligare gemensamma projekt. Vi agerar på en marknad i förändring vilket gynnar de aktörer som rör sig snabbt och arbetar nära kunden. Att utveckla vår teknikplattform tillsammans med våra kunder är en viktig del av vår strategi – både för att skapa världens bästa plattform och starka kundrelationer”, kommenterar Twiiks vd Anders Gran i företagets bokslutskommuniké.

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 3,2 miljoner kronor (2,0)
  • Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-3,5).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,7) och likvida medel vid periodens utgång var 0,7 miljoner kronor (3,9).

Under slutet av året genomförde Twiik en företrädesemission som tillfört bolaget cirka 7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Helåret 2022

  • Nettoomsättning: 12 miljoner kronor (8,9)
  • Rörelseresultat: -11,1 miljoner kronor (-11)

Anders Gran:

”Vi har under tredje och fjärde kvartalet fortsatt vår väg mot ett positivt kassaflöde, samtidigt som vi fortsätter ta viktiga marknadsandelar. En del i arbetet har bestått av att analysera våra olika intäktsströmmar och prioritera dem utifrån främst kassaflöde snarare än omsättningstillväxt och ökad marknadsandel. Utifrån det arbete som gjorts hittills ser vi tydlig potential i att arbeta mer aktivt med kundprojekt och öka våra investeringar i egna produkter och tjänster som exempelvis företagsutmaningen Teamboost eller vår julkalender som testades under kvartalet. 

När det gäller kundprojekt så har vi fått ett positivt gensvar med flera spännande projekt i startgroparna. Projekten täcker flera delar av plattformen såsom spelifiering, leadsgenerering och marknadsföring. Utvecklingen sker i samklang med vår övergripande plattformsplan samtidigt som det valideras direkt av marknaden.

Bild: Rimlig Tränings Twiikbaserade träningsapp

Våra egna produkter har styrkan att de kan säljas både direkt till kund och via gym och tränare som får en nyckelfärdig produkt att sälja till sina kunder. I egenskap av plattform och ekosystem är vi i en unik position att utveckla innehåll och digitala produkter med goda möjligheter till bred spridning. Teamboost är en naturlig startpunkt, men vi har även inlett arbete kring andra format för digitala träningsprodukter – ett spännande arbete med potential att göra verklig skillnad under 2023.”