Actic: förbättrad lönsamhet och ökat antal medlemmar per center

Niklas Johansson

Träningskedjan Actic rapporterar in nettoomsättning på 178 miljoner kronor under första kvartalet 2024, en ökning med 1,5 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

”Vi summerar ytterligare ett kvartal med stark lönsamhetsförbättring, där vi ökar vårt EBITDA resultat, exklusive IFRS16, med hela 13,3 MSEK jämfört mot föregående år. Även genomsnittligt antalet medlemmar per anläggning ökade med 6 procent och uppgick till 1 354 st vid kvartalets utgång.”, kommenterar Actics VD Niklas Johansson.

Första kvartalet – januari till mars 2024

  • Nettoomsättningen ökade till 177,9 (175,2) MSEK, en ökning om 1,5 %
  • EBITDA uppgick till 56,1 (42,1) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 31,5 (24,0) %
  • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 17,9 (4,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 10,0 (2,6) %
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,3 (-2,0) MSEK
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,0 (-15,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,74) SEK

Väsentliga händelser under det första kvartalet

  • Niklas Johansson började sin anställning som VD för Actic Group
  • Actic öppnade ett nytt gym på Storgatan i Södertälje
  • Snittintäkten per medlem ökade med 7 procent på medlemsintäkter jämfört mot föregående år
  • Snittantalet medlemmar per anläggning ökade med 6 procent jämfört mot föregående år

”Nettoomsättningen uppgick till 177,9 (175,2) MSEK, vilket innebar en ökning med 1,5 procent jämfört mot föregående år. Detta till trots att vi bedriver tio färre anläggningar. Vi ser att vi har fått en positiv effekt av de prisjusteringar som genomförts där ARPM (snittintäkt/medlem) ökat med 5 procent jämfört med mars 2023. Tittar vi enbart på intäkter från gym har ARPM ökat med drygt 7 procent”, fortsätter Johansson.

Till rapporten.