Debattinlägg: ”Fler förebyggande hälsosatsningar behövs – vi har inte råd att vänta”

Bild: Friskis

Enligt Socialstyrelsen utgör ohälsosamma levnadsvanor cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige och kostnaderna ökar. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet är riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes. Många av dessa sjukdomar går att förebygga och därmed undvika allvarliga komplikationer och kostnader. Men trots mycket kunskap, evidens och studier går idag endast 3-4 procent av Sveriges samlade sjukvårdsutgifter till prevention.

Men det finns ljusglimtar. Just nu pågår en satsning i Region Stockholm på att förebygga diabetes typ 2. Den går ut på att identifiera personer som ligger i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes och erbjuda dem hälsocoachning och ekonomiskt stöd till hälsotjänster, med syfte att förbättra deras hälsa. På så sätt undviker de i många fall att drabbas av typ 2-diabetes, samtidigt som samhället sparar pengar i form av minskade sjukvårdskostnader för diabetesvård och följdsjukdomar som annars hade uppstått. Efter sex månader visar resultatet att nästan hälften av deltagarna inte längre löper någon akut risk för att utveckla diabetes typ 2.

I det nya hälsoprogrammet på uppdrag av Region Stockholm får nu 925 deltagare stöd för att förbättra sin hälsa. Under en period på fem år erbjuds de digitala möten med en personlig hälsocoach, som stödjer dem att göra livsstilsförändringar och skräddarsyr insatsen efter varje individs situation. Slutligen knyts de till olika leverantörer av tjänster som fysisk aktivitet, kost, sömn eller stress allt efter var och ens behov. Under de två första åren får deltagarna även 6 250 kronor årligen att spendera på sin hälsa.

Genom att förebygga att individer utvecklar typ 2-diabetes kan hälso- och sjukvårdens kostnader minska markant. Skulle satsningen skalas upp och göras tillgänglig för alla med prediabetes i länet beräknar man kunna spara ungefär 1,4 miljarder kronor per år inom Region Stockholm. Det motsvarar 2 400 sjuksköterskor, eller en löneförhöjning till alla regionens sjuksköterskor på 48 000 kronor per år*.

Med en ansträngd budgetsituation i många regioner behövs nya smarta sätt att finansiera förebyggande hälsoinsatser. Här har hälsoprogrammet en viktig fördel i det att det drivs helt separat från den vanliga vården.

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Ett av målen handlar om vikten av hälsosamma levnadsvanor som främjar en god hälsa. Här kommer ett preventivt förhållningssätt för vården in i bilden. Målen är beslutade av Sveriges riksdag och därmed följer ett politiskt ansvar. Nu efterfrågar vi fler förebyggande initiativ, inom fler metabola sjukdomar, i fler regioner i Sverige. Politiker från alla partier bör vara högst intresserade av detta. Behovet är för stort för att vänta.

Thomas Magnusson, Ordförande Diabetesorganisationen i Sverige

Emma Henriksson, Ordförande Storstockholms Diabetesförening

Helena Kolvik, Generalsekreterare Stiftelsen Beat Diabetes

Andreas Strömberg, Ordförande Friskis&Svettis Stockholm

Micke Thorén, VD En Svensk Klassiker

Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare En Frisk Generation

Christina Fjellström, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län

Fredrik Söder, VD och grundare Health Integrator

Fakta:

Satsningen är ett samarbete mellan Region Stockholm och Skandia som är finansiär, SEB som har tagit fram modellen och Health Integrator levererar tjänsten.

Modellen bygger på att storleken på Region Stockholms återbetalning direkt är kopplad till hur framgångsrik den förebyggande insatsen är och därför också sker först efter fem år när en besparing av sjukvårdskostnader redan skett.